ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Chatuchak Guide

1. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบดังนี้

     (1) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าและส่วนลดของร้านค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัท”) ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
     (2) ข้อความ รูปภาพ และสิ่งใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการใช้ในการแสดงความคิดเห็น จะต้องสุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการนำข้อความ รูปภาพ และสิ่งใดๆ ดังกล่าวมาจากบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้จากบุคคลดังกล่าวด้วย
     (3) หากการแสดงความคิดเห็นของผู้ขอใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ ร้านค้า และ/หรือ ผู้รับข้อมูล และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่โต้แย้งคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การแสดงความคิดเห็นของผู้ขอใช้บริการมีความไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเหตุอื่นใด บริษัทมีสิทธิที่จะลบเนื้อหา และ/หรือ นำความคิดเห็นดังกล่าวออกจากแอพพลิเคชั่นได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
    

2. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งให้บริษัทส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท และ/หรือ บุคคลดังกล่าว และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าผู้ขอใช้บริการยกเลิกการให้ความยินยอมกับบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
    
3. บริษัทไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ในแอพพลิเคชั่น รวมถึงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ขาย และ/หรือ ให้บริการ โดยร้านค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนำข้อมูลในแอพพลิเคชั่นไปใช้ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น
    

4. บริษัทมีสิทธิเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการหรือฟังก์ชั่นประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
    

_______________________________

    

Terms and Conditions for the Use of Chatuchak Guide

1. The Applicant agrees and acknowledges as follows:

     (1) The information of merchant’s location and promotions may be changed and Digital Ventures Company Limited (the “Company”) shall not be responsible in all respects.
     (2) Any messages/texts, pictures and things used by the Applicant in making comments shall be polite and shall not be rude, illegal or contrary to public order or good morals. In this regard, in case the Applicant takes such messages/texts, pictures and things from other persons, the Applicant shall receive permission to use from such persons.
     (3) In the event that the Applicant’s comment causes any losses and damages to the Company and/or merchants and/or recipients and/or any other persons, the Applicant agrees to be liable for such losses and damages in full without any objection in all respects. In addition, in case the Company deems that the Applicant’s comment is inappropriate or may be illegal or contrary to good morals or any other reasons, the Company shall have the right to immediately delete the content and/or remove such comment from the application without having to give prior notice to the Applicant.
    

2. The Applicant gives consent to the Company to collect/gather personal Information and/or any other information of the Applicant including to deliver, transfer, use and/or disclose personal Information of the Applicant to The Siam Commercial Bank Public Company Limited (the “Bank”), companies in the Bank’s financial business group, auditors, external auditors of the Company, financial institutions, governmental authorities, assignees, and/or juristic persons or any other persons which are the Company’s partner of contract or having the relationship with the Company either in Thailand or other countries for the purpose of data analysis, giving and/or improving any services or products of the Company and/or such persons and/or for any other purposes that is not prohibited by laws and/or for complying with the laws and regulations of any countries which govern the Company. In this regard, this consent shall remain in effect for definite period until the Applicant revokes the consent with the Company via channels as prescribed by the Company.
    
3. The Company does not guarantee the accuracy and completeness of information in this application. The Company also does not involve with and does not give any representation or warranty regarding products, services, offers, promotions and/or any benefits sold and/or provided by the merchants. In this regard, the Company shall not be liable to the Applicant or any persons for any losses and damages resulting from using such information and/or any other events arising from such products and/or services in all respects.
    

4. The Company shall have the right to add, amend or modify the terms and conditions for the use of the services including deny, temporarily suspend or cancel such services or any and all functions at anytime without having to give prior notice to the Applicant.
    

_______________________________