Digital Ventures

Back to blog

มารู้จักภาพรวม จุดเด่น และการขยายตัวของ Corporate Venture Capital (CVC) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในไทย

DIGITAL VENTURES มีนาคม 08, 2017 3:44 PM

8,245

จากงาน Faster Future | SCB FinTech Forum ที่จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ และ Digital Ventures ที่ผ่านมา คุณพอล พลภัทร อัครปรีดี - Managing Director, Corporate Venture Capital จาก Digital Ventures

ได้มีโอกาสบรรยายถึงภาพรวม จุดเด่น และการขยายตัวของ Corporate Venture Capital (CVC) หรือองค์กรที่มีหน่วยงานเพื่อลงทุนในกองทุนหรือใน Startup ในประเทศไทย ด้วยมุมมองในฐานะที่มีประสบการณ์ทั้งการเป็นนักลงทุนในระดับองค์กร (Corporate VC) และในระดับบุคคล (Angel Investor) ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ของวงการ CVC

  • คลื่นลูกแรกของ CVC ในประเทศไทย คุณพอลได้เล่าว่าการเริ่มลงทุนขององค์กรใน Startup นั้น เริ่มต้นจากวงการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecom) เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในช่วงแรกนั้นเริ่มต้นจากโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

  • คลื่นลูกที่สอง หรือประมาณ 4 ปีจากคลื่นลูกแรก องค์กรด้านการเงินและธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เริ่มลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ผ่านบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด และการลงทุนนี้ได้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลก และหากรวมเม็ดเงินสำหรับการลงทุนของธนาคารไทยต่างๆ ในปี 2016-2017 นั้น มีจำนวนมากกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  • คลื่นลูกที่สาม หรือคลื่นลูกล่าสุด คือช่วงที่ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เริ่มเห็นความสำคัญและหันมาลงทุนใน Startup อย่างจริงจัง เพื่อหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ในปัจจุบันมีองค์กรหลายๆ แห่งได้เริ่มตั้งโครงการ Accelerator รวมถึงจัดตั้ง Corporate Venture Capital ขึ้นภายในองค์กร เพราะการลงทุนในด้านนี้ แม้ว่าจะใช้เงินเพียงเล็กน้อย (เมื่อเทียบกับรายได้หรือสินทรัพย์ที่มหาศาลของบริษัท) แต่สามารถส่งผลและชี้ชะตาธุรกิจขององค์กรได้มากเลยทีเดียว

ผลตอบแทนเชิงกลยุทธ์ คือหัวใจสำคัญของ Corporate VC

ถึงแม้ Corporate VC และ Financial VC นั้นจะเน้นเรื่องการลงทุนใน Startup เหมือนกัน แต่ความคาดหวังต่อผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกัน สำหรับ Financial VC ความคาดหวังอยู่ที่ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินหรือกำไรจากการเติบโตของธุรกิจ Startup นั้นๆ แต่สำหรับการลงทุนของ Corporate VC นั้นมองถึงผลตอบแทนในเชิงของกลยุทธ์ขององค์กร ในแง่ของการได้เรียนรู้ Know-how เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ จากการที่เข้าไปลงทุนใน Startup ได้ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ และการผลักดันเกื้อหนุน Ecosystem เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการจากนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Financial VC และ Corporate VC

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Business Opportunity through Corporate Venture Capital