Digital Ventures

Back to blog

Blockchain สู่การปลดล็อคปัญหาการปลอมวุฒิการศึกษา

DIGITAL VENTURES พฤศจิกายน 16, 2018 10:29 AM

6,944

เมื่อวุฒิการศึกษาเป็นมากกว่าเรื่องของนักศึกษา

เรื่องของเอกสารทางการศึกษาโดยเฉพาะ Transcript ที่นอกจากจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะ Transcript นับเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ฝ่ายบุคคลของแต่ละองค์กรใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน ทั้งยังต้องมีการตรวจสอบกลับไปที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอีกว่า Transcript ที่ได้รับมานั้นเป็นตัวจริงหรือไม่ ​การตรวจสอบเหล่านี้ ทำให้ทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ มีต้นทุนทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยในแต่ละปี มีจำนวนนักศึกษาจบใหม่เฉลี่ยปีละ 245,000 คน หากนักศึกษาทั้งหมดนี้สมัครเข้าทำงาน นั่นหมายความว่า หน่วยงานภาคธุรกิจ อาจต้องมีการร้องขอกับทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งนับเป็นภาระอย่างมากที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ทำให้การปลอมแปลงเอกสารทำได้แนบเนียนและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งต้องทำให้การตรวจสอบนั้นรัดกุมมากยิ่งขึ้น จากการสำรวจตัวอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพียงแห่งเดียว มีนักศึกษามายื่นขอเอกสารปีละกว่า 37,000 ครั้ง ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์กรธุรกิจได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 ครั้งในแต่ละปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ “มหาวิทยาลัยต้นสังกัด” คือ หน่วยงานเดียวที่จะสามารถตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ได้ ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจสอบใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3-4 สัปดาห์เลยทีเดียว

 

นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบในปัจจุบัน นำไปสู่ช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพราะในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารต่างๆ ต้องผ่านบุคลากรหลายคนหลายฝ่าย จึงอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษารั่วไหลได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยเรื่องการดูแลรักษา และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือนี้ จะเป็นเทคโนโลยีอื่นใดไปไม่ได้ นอกจาก Blockchain

“B.VER” Solution ลดภาระทุกฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพให้การตรวจสอบ Transcript ผ่าน Blockchain

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Digital Ventures จึงได้พัฒนา Solution ที่เรียกว่า “B.VER” หรือ Blockchain Solution for Academic Document Verification ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย B.VER นั้น เข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการตรวจสอบเอกสารได้ง่ายๆ เริ่มจาก

  • ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของการเตรียมเอกสารไว้ในแพลตฟอร์ม เพื่อรอการเข้ามาตรวจสอบ 
    Transcript ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเข้าสู่แพลตฟอร์ม B.VER หลังจากนั้น Transcript เหล่านั้นจะถูกเข้ารหัส (Encrypt) และถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน Blockchain ในรูปแบบของ Fingerprint ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละเอกสาร
  • ส่วนที่ 2 คือ เมื่อองค์กรต่างๆ ต้องการเข้ามาตรวจสอบ 
    เมื่อผู้สมัครงานส่ง Transcript ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อสมัครงาน หลังจากนั้น องค์กรสามารถนำ Transcript นั้นเข้ามาตรวจสอบบน B.VER ได้ว่าเอกสารนั้นเป็นฉบับจริงหรือไม่ ด้วยการอัพโหลดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบเข้าสู่แพลตฟอร์ม จากนั้นระบบจะเข้ารหัสเอกสารนั้นในรูปแบบ Fingerprint เช่นกัน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ Fingerprint ของเอกสารต้นฉบับที่ถูกเก็บไว้ใน Blockchain ว่าเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจสอบได้ทันที หาก Fingerprint ตรงกัน (Fingerprint Matched) แสดงว่าเอกสารนั้นถูกต้อง แต่หากไม่ตรงกัน แสดงว่าเอกสารที่นำมาตรวจสอบนั้นเป็นเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือปลอมแปลง ซึ่งสามารถทราบผลได้แบบเรียลไทม์ โดยที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่จำเป็นต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยตรงอีกต่อไป

 

 

  • คุณสมบัติทางเทคโนโลยีตอบโจทย์องค์กรยุค Digital ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้องค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว B.VER ยังมี Open API ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HR เดิมที่องค์กรใช้อยู่ได้ทันที

 

B.VER แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง?

ได้รับทราบถึงปัญหาที่แต่ละภาคส่วนต้องเจอ รวมถึงกระบวนการทำงานของ B.VER ไปแล้ว เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูกันว่าการใช้งาน B.VER จะตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้อย่างไรบ้าง

  • มหาวิทยาลัย

เมื่อหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบ Transcript ผ่าน B.VER ได้โดยตรง มหาวิทยาลัยจึงไม่จำเป็นต้องรับภาระในการรับเรื่องและตรวจสอบอีกต่อไป 

  • ภาคธุรกิจ

สามารถตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครได้รวดเร็วและถูกต้องผ่าน B.VER ได้ทันที ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรับสมัครผู้ที่ปลอมวุฒิการศึกษาเข้าทำงาน

  • นักศึกษา

ในอนาคตนักศึกษาสามารถขอ Transcript กับมหาวิทยาลัยผ่านแพลตฟอร์ม B.VER ได้ ทั้งยังสามารถแชร์เอกสารนั้นไปยังบริษัทที่ต้องการสมัครงานได้ทันทีผ่าน B.VER เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า B.VER สามารถตอบโจทย์การใช้งานเอกสารทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านความสะดวกและยืนยันความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Solution ลักษณะนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงแค่ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้แก้ปัญหาคล้ายๆ กันนี้ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกได้อีกด้วย Digital Ventures จะคอยอัพเดทให้ทุกคนได้อ่านกันต่อไป

เข้าใจ B.VER ใน 3 นาที

https://youtu.be/HBeZUE2ku_0

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล