Digital Ventures

Back to blog

กฎหมายกับ Startup เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจ

DIGITAL VENTURES January 16, 2017 6:37 AM

27,898

หลังจากที่เราพูดถึงเทคนิคในการทำงานของ Startup มาหลายอย่าง ทั้ง AARRROKR และยังมีเรื่องศิลปะการสื่อสารกับคนในทีม แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ Startup มักจะมองข้ามและไม่ค่อยให้ความใส่ใจเท่าที่ควร ก็คือเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคนที่กำลังสนใจจะเริ่มทำ Startup ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแต่ละหมวด สัญญา ข้อตกลงหรือแม้กระทั่งเรื่องภาษี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ไปโดยใช่เหตุ

Digital Ventures Accelerator ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก Baker & McKenzie ที่มาให้ความรู้กับ Startup ทั้ง 10 ทีมของเรา โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ที่จะทยอยมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่อยๆ

  • กฎหมายทั่วไป

  • กฎหมายเฉพาะ

  • ข้อตกลงและรายละเอียดเรื่องสัญญาให้สัมพันธ์กับผู้สัญญา

  • การล้มละลาย

  • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  • กฎหมายเรื่องภาษี

  • ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

  • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Law)

  • ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเงินข้ามประเทศหรือที่เรียกว่า Exchange Control ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ (Cross Border Transaction)

แม้ว่า Startup จะเป็นบริษัทที่ใช้คนจำนวนน้อยในการดำเนินงาน แต่หากมีลูกจ้างมากกว่า 1 คน ก็ถือว่าต้องพิจารณากฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว อย่างเรื่องสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย เช่า เรื่องเวลาการทำงาน วันหยุด หรือค่าตอบแทน เป็นต้น หรือถ้าทำธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคค่อนข้างมากก็จะต้องมีการควบคุมพอสมควร นอกจากนี้ยังต้องศึกษากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรด้วย

ทำไมจึงต้องรู้กฎหมายเหล่านี้?

สมมติว่า “ถ้าลูกน้องของคุณไปขับรถชนคนอื่นในขณะที่ไปส่งสินค้า นายจ้างควรรับผิดแทนลูกน้องหรือไม่?”
“หากไม่ได้ขอใบอนุญาต (license) ในธุรกิจที่กฎหมายกำหนด แล้วจะเป็นอย่างไร?”
“ถ้าเขาผิดสัญญาเรา เราสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง? ถ้าเราผิดสัญญาเขา เราต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง?”

คำถามพวกนี้จะเกิดขึ้นหลังเมื่อดำเนินธุรกิจไปซักระยะ การเข้าใจในหัวข้อกฎหมายข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรศึกษาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ และถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่พิจารณาตามข้อตกลงทางกฎหมาย ก็จะมีโทษที่ต้องรับผิดในทางอาญาและทางแพ่ง ในส่วนของความผิดทางแพ่ง

สามารถเป็นได้ 2 กรณีหลักๆ คือ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการผิดสัญญาจากการประกอบธุรกิจทั่วไป

นอกจากนี้ ถ้าธุรกิจที่เราทำถูกควบคุมโดยผู้มีอำนาจ เราก็ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของกฎหมายเช่นกัน

เมื่อไหร่ Startup ถึงต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น?

สิ่งสำคัญที่ตามมาหลังจากเรื่องข้อกฎหมาย คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมสามัญประจำปี เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากเราตั้งบริษัทแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดรอบบัญชีของบริษัท โดยส่วนมากจะเป็นวันที่ 31 ธ.ค. โดยกฎหมายได้กำหนดว่า ภายใน 4 เดือนหลังจากการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติรายการต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งการอนุมัติบัญชีงบดุล พิจารณาสิ่งที่กรรมการทำในปีที่ผ่านมา หรือเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เป็นต้น ถ้าเราจัดประชุมช้าหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ก็จะมีค่าปรับ และอย่าลืมทำงบการเงินก่อนการประชุม โดยต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี และต้องลงวันที่อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี นอกจากนี้ ควรยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับทั้งสิ้น

ขึ้นชื่อว่ากฎหมาย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรศึกษา โดยเฉพาะธุรกิจ Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยแล้วยิ่งต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ และเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจนั่นเอง